اخبار زعفران ( خبرهای روز زعفران )   >   اسپانیا در حال برداشت زعفران با دستگاه، زعفرانکار ایرانی مشغول به روش سنتی!

اسپانیا در حال برداشت زعفران با دستگاه، زعفرانکار ایرانی مشغول به روش سنتی!

13 / تیر / 1401

ماشین برداشت مکانیزه زعفران که قابلیت برداشت گل‌های زعفران یک هکتار زمین رادرطول چندساعت دارد.شرایط استفاده ازماشین این هست که زمین زعفران به صورت خطی ودر یک راستا کاشته شده ودارای پستی و بلندی نباشد. ما سه هزار ساله زعفران میکاریم و هنوز تو سرما با دست زعفران را می چینیم اما در اسپانیا پس از 5 سال برایش دستگاه ساختند.