فرم ارزیابی زمین زعفران

 

ارزیابی زمین کشت زعفران

نام و نام خانوادگی(ضروری)
از تاریخ کشت تا الان چقدر می گذرد؟
عمق پیاز زعفران در حال حاظر چقدر است؟
در کدام استان کشت انجام داده اید؟
حداقل دما در زمستان و حداکثر دما در تابستان
مقدار پیاز زعفران اولیه چقدر است؟
از روی برگه آزمایش خاک عکس گرفته و سپس بر روی choose file کلیک کنید و عکس آزمایش خاک را انتخاب کنید.
حداکثر اندازه فایل: 4 MB.
حداکثر اندازه فایل: 8 MB.
مقدار استفاده از کود آبیاری اول را قید کنید
در چه زمانی ( ماه و روز به صورت حدودی ) دومین مرحله ی آبیاری یا زاج اب زعفران را برای مزرعه خود انجام داده اید.
در آخرین باری که به مزرعه خود زاج اب داده اید از چه کودی استفاده کرده اید؟
اگر از سموم علف کش برای از بین بردن علف هرز استفاده کرده اید نام سموم را بنویسید
نمونه مثال پاسخ به این سوال : دو نوبت محلول پاشی انجام شده در محلول پاشی اول از کود پتاس به میزان دو لیتر استفاده شده در محلول پاشی دوم از کود npk به مقدار 3 کیلو استفاده شده
در مزرعه خود چه آفت یا بیماری هایی دارید؟
حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .