مقالات   >   علت دوکی یا هویجی شدن پیاز زعفران چیه؟

علت دوکی یا هویجی شدن پیاز زعفران چیه؟

علت عارضه دوکی شدن پیاز زعفران

کشت زعفران همانطور که می تواند پرسود باشد، میتواند موجب ضرر و از دست رفتن سرمایه شود! هویجی شدن یا دوکی شکل شدن پیاز زعفران نیز یکی از این موارد است که با گسترش کشت زعفران در مناطق مختلف افراد زیادی را درگیر کرده است.

سه علت هویجی شدن پیاز زعفران

رعایت نکردن عمق کشت :

اگر از دهکده موفقیت مشاوره گرفته باشید یا در دوره های ما شرکت کرده باشید میدونید که تاکید زیادی بر رعایت عمق کشت زعفران داریم.
عمق کشت در مناطق مختلف و با توجه به بافت خاک و شرایط اقلیمی متفاوت می باشد. به صورت کلی عمق کشت باید بین 20-15 سانتی متر باشد.  البته عمق مناسب به میزان ماده آلی خاک نیز مرتبط است.

برای اینکه از عمق مناسب کشت در منطقه ی خودتون مطلع بشید باید بدونین که بافت خاک مزرعه شما چه نوع بافتی است، عناصر غذایی و مواد آلی ضروری برای زعفران به چه میزان در خاک موجود می باشد. به همین دلیل ضروری است که در مراحل آماده سازی و پیش از کوددهی پایه اقدام به تهیه آزمایش خاک نمایید.

دوکی شکل شدن پیاز زعفران

فقیر بودن خاک و کمبود عناصر غذایی :

گاهی هویجی شدن پیاز زعفران به عمق کشت مربوط نیست و با اینکه پیازهای زعفران در عمق مناسبی کشت شده ولی با این حال این عارضه به وجود می آید. در واقع هویجی شدن پیاز در عمق مناسب به این دلیل به وجود می آید که خاک در عمق 15 یا 20 سانتی نیز عناصر غذایی کافی برای رشد را ندارد و به اصطلاح فقیر است. این موضوع نیز باید با تفسیر نتیجه آزمایش خاک مشخص می شود.

کمبود رطوبت و خشکی :

گاهی نیز مشکل از عناصر غذایی خاک و یا نوع خاک نیست و پیاز برای جذب آب و رطوبت به سمت مناطق عمیق تر خاک پیش می رود و عارضه هویجی شدن پیاز زعفران را به وجود می آورد بنابراین در این شرایط باید به آبیاری زمین زعفران توجه زیادی کنید.

با عارضه دوکی یا هویجی شدن پیاز زعفران چه کنیم؟

بعد از اینکه با این عارضه مواجه شدید ابتدا باید بررسی شود که کدام مورد موجب هویجی شدن پیاز های مزرعه شما شده است.

اگر عمق پایین باعث ایجاد این مشکل شده می توان با اضافه کردن خاک نرم به همراه کود دامی پوسیده تا حدودی خسارت ایجاد شده را جبران کرد.